Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1342 – 2.4M
2038 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
1216 – 2.4M
1909 –  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
1629 – 2.8M
2340 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 TÙNG A HIẾU A IOANNIS R 7.5 224.90 41,655 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2      –    TL
2 08H00 HẠNH KEN SEI 10.67 164.33 19,799 F0 – HL3.1        TL –  TL
3 07H00 TUẤT PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – HM1.4 P.CL6 X2    –      TL
4 04H30 07H00 THẠO GT UNITY 6.2 117.50 4,838 F0 – B12 P.NM6 TL    –      X2
5 04H30 05H00 HẠNH VINASHIP DIAMOND 9.6 153.50 14,397 HL3.6 – F0 TL – TL
6 04H30 06H00 SƠN SUN GOLD 11.4 185.74 26,060 HL1.1 – F0 TL
7 10H30 12H00 HIỆU MERMAID 4.0 115.20 5,085 HL1.4 – F0 H5
8 14H00 BÌNH VANDON OAK 7.8 100.70 4560 HG4 – FO H2                H5
9 20H00 22H00 TIỄN TAY SON 3 4.5 136.00 8216 FO – HG7.2 H2       –        H1
10 17H00 KIÊN A KIÊN B QUANH ANH GM 3.5 91.94 2971 HG – FO H1
11 20H00 20H10 TUNG D VU GIA 09 3.4 89.99 2,336 HG – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8