Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
04:02 – 2.5M
19:09 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.7M
20:38 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:03 – 2.7M
23:40 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0018/4 00H00 TÙNG D KIÊN B QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2 – H6 – X1
2 22H0018/4 02H00 THẠO UNISON 5.2 121.89 7,375 F0 – HL3.2 H2 – H6 – H2
3 22H0018/4 00H00 HÀ B YARA 3.9 145.50 11,573 F0 – SN TP02.TP03 H2 – H6 – X3
4 06H00 THẾ LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – HM1.4 P X3
5 09H00 HIỆU QUYỀN LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 X1 – H1
6 08H00 09H00 BÌNH PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1     –     X1
7 09H00 THẾ LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 HM1.4 – F0                 H1
8 01H00 KIÊN A HIẾU B STAR 26 7.0 89.56 2,917 XMTL – F0 H8 H8     –     H2
9 12H00 13H00 THANH A HƯNG SHANDONG EXPRESS 7.1 197.91 36,202 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H2 – H6 – X1
10 12H00 16H00 THUẬN HN ACE 5.6 164.50 15,500 F0 – HL3.3 H2 – H6.H5
11 12H00 QUYỀN THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – CL2         H1 – X1
12 17H00 ĐỨC QUANH ANH GM 3.5 91.94 2971 PVOIL – HG HG X1            H2
13 16H00 TIỄN FS BITUMEN NO.1 5.45 105.50 4620 CL1 – FO HG – NM6 X1                H5
14 12H00 16H30 ĐÔNG PU SHUN 6.6 122.95 4996 FO – CL5 HG – H8 H2       H6     H8
15 16H30 THUAN MERMAID 5.5 115.20 5,085 HP3 – HL1.4            H5 – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8