Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH: 0962515960 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1626 – 2.8M
0121 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
1500 – 2.7M
0054 –  1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1719 – 3.2M
0148 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00(20-04) 00H00 CỬU KIÊN B KENYO 5.2 114.00 4,436 F0 – XMTL HG.H8 H2    –     H8
2 02H30 03H00 THẮNG A BLUE ALEXANDRA 5.5 177.00 19,889 HL3.5 – F0 H5
3 02H30 05H00 ĐÔNG SPRING HONOR 4.5 112.21 7,100 F0 – CL1 HG.H8 H5     –     H8
4 19H00 TUẤT TÙNGD GT UNITY 5.0 117.50 4,838 B12 – F0 P.NM6 X3 – H6
5 13H00 14H00 TRƯỜNG LOCH LOMOND 4.5 183.00 24,020 C.TAU – F0 TP02.TCA8 X3 – H6 – H5
6 05H00 07H00 KHỨNG BAO SHUN 6.0 150.52 14,458 F0 – HN1.5 X3 – TR – X3
7 02H00 QUYỀN HTK LOTUS 6.5 169.26 16,960 CL4 – F0 HL8.CL6 X2      –     H5
8 11H30 12H00 THẠO UNISON 4.85 121.89 7,375 HL3.2 – F0 H1
9 05H00 ĐỨC HIẾU B HOANG TUAN 88 3.5 91.94 2,976 CL5 – F0 HG X2     –      H5
10 16H00 HIỆU PU SHUN 4.6 122.95 4,996 CL5 – F0 HG – H8 H8 – H6 – H5
11 11H30 BÌNH TANJA KOSAN 5.0 106.98 4,693 HG6 – F0 H1
12 17H30 18H00 MƯỜI PHUONG DONG 06 9.4 157.5 13,760 HL3.1 – F0 H5 – H6 – H5
13 22H00 TÙNGD TUẤT ROYAL 88 3.5 90.98 2,999 F0 – HG         H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO SHUN