Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 2.4M
21:21 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
06:07 – 2.7M
22:22 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 2.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00 THANHB PANAGIA FORCE 13.5 225 43,408 F0 – HL2 TR – TR
2 12H00 THANHB EAGLE EXPRESS 7.6 210 43,714 F0 – HM2.2         TR
3 03H30 07H00 HIỆU VIEN DONG 09 4.5 102.79 4,089 F0 – HG7.2 H1
4 03H30 04H30 A B PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – B1240.000 P.Cluc H1     –     TR
5 03H30 04H00 KIÊN ĐỨC HAI NAM STAR 3.0 90.43 2671 HG – XMHL HG H1     –     TR
6 00H00 HIẾUA TÙNGD PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B1240.000 – F0 P.CL6 TR – TP – H1
7 16H00 ĐÔNG TIỄN NHA BE 08 5.0 105 4,432 B125000 – F0 P TR –  H1
8 15H30 16H00 THẠO THẾ LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HL1.5 – B125000 P H1     –     TR
9 21H00 ĐÔNG TIỄN BMC COSMOS 8.0 111.7 5,691 HL1.2 – F0          H1
10 19H00 HƯNG HAO HUNG 666 9.4 195 36,801 CL4 – F0 CL8.HL8.NM6 X3     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XI LONG 18 DATO LUCKY