Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG:0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 2.7M
19:51 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
05:16 – 3.0M
20:15 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
06:20 – 3.1M
20:01 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 ĐÔNG CỬU KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8 – TP
2 07H30 CỬU ĐÔNG FU OCEAN 5.5 128.5 6,689 F0 – XMTL CL6.H8         TP – H8
3 00H30 04H00 THẮNGA CL ANZI HE 8.2 199.99 35,812 F0 – HM2.3 H1 – TP – H1
4 10H30 11H00 CHÂU HIẾUA CL ANZI HE 8.2 199.99 35,812 HM2.3 – CL7 CL6.HL8 H1      –    X2
5 18H00 19H00 TUẤT NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12.5000 P H1  –    TR
6 22H3018/3 00H00 TÙNGA KHỨNG SITC HENGSHAN 11.6 225 41,612 HN1.5 – F0 NM8 TR
7 22H3018/3 02H00 TRƯỜNG B EXPLORER 11.8 189.99 26,449 FN4 – F0 NM8 TR
8 10H30 12H00 KIÊN ĐỨC ROYAL 18 6.8 93.27 2,999 HG – F0 H1
9 00H30 01H00 ANH VIMC UNITY 5.52 153 14,851 HL3.1 – F0 H1 – H1
10 08H00 THẠO PHUONG NAM 126 2.0 79.98 2,717 CL5 – HG X2     –     H1
11 05H00 ANH BAO SHENG 10.1 169 16,715 HL3.6 – F0        H1 – H1
12 10H30 13H00 HIỆU THE LONG PHU 18 6,0 102,25 3321 F0   –   HL1.5 H1
13 19H00 NAM SIRIUS 6,25 101,50 4,608 CL3   –  F0 CL6 X2   –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XI LONG 18 DATO LUCKY