Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG:0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
04:08 – 3.0M
18:35 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
04:29 – 3.3M
18:44 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
05:19 – 3.4M
20:13 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HƯNG WARNOW BOATSWAIN 4.6 180 17,068 F0 – C.TAU1HL TP02.HA35 H1
2 03H30 HIỆU KIÊN MINH KHANH 888 7.9 106 4,295 XMHL – F0 HG TR – TR
3 05H00 KIÊN HIỆU THANH PHAT 01 4.7 69.85 1,080 F0 – CL2        TR – X2
4 11H00 12H00 BÌNH KOOKYANG SINGAPORE 8.6 116.88 8,603 F0 – HM1.4 H1 – H1
5 16H00 BÌNH KOOKYANG SINGAPORE 8.6 116.88 8,603 HM1.4 – HL3.4         H1
6 05H30 THẠO THẾ PHU DAT 15 4.8 79.9 1,863 HG – F0 H1     –     TR
7 14H00 THUẬN HANH BAO SHUN 5.5 150.52 14,458 CL7 – F0 HL8.CL6 X1 – H1
8 17H00 KHOAI PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12 – F0 P,CLUC TR     –      H1
9 18H00 HANH PETROLIMEX 12 8,0 128,6 8,542 F0 – B12 P.CL6         H1 – TR
10 11H00 12H00 KHUNG BMC CATHERINE 4,5 153,5 14,527 HM1.3 – HG7.3 H1     –     TR
11 18H00 MƯỜI ĐỨC THANH PHAT 01 3.0 69.85 1,080 CL2 – HG X1     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 EXPLORER SITC HENGSHAN XI LONG 18 DATO LUCKY