Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 2.8M
21:18 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.1M
21:35 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
08:08 – 3.1M
23:24 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 09H30 SƠN BMC ENDORA 5.2 139.92 11,681 F0 – HM1.1 H2 – TA
2 04H00 05H00 CHÂU INCREDIBLE BLUE 6.0 189.99 33,036 F0 – SD H1 – TA
3 23H0019-2 00H00 PHÁI HIẾU GLOBAL DIAMOND 5.5 153.78 20,395 HM1.3 – CL3 NM6.CL6 TR      –     X3
4 06H00 CHÂU LAUSANNE 7.0 198 34,314 F0 – HM2.2         TA
5 07H00 CHÂU SAGA MONAL 10.0 199.9 36,463 F0 – HM2.4         TA – H1
6 04H00 05H00 TRƯỜNG SHANDONG EXPRESS 7.2 197.91 36,202 HM2.4 – CL6 HL8.CL6 H1 – TA – X2
7 10H00 SƠN ARAW 5.8 129.95 13,034 F0 – HM1.3         TA – H2
8 10H30 A RIK OLDENDORFF 12.8 260 65,976 F0 – HM2.6         TA – H2
9 03H00 04H00 CỬU TIỄN PROSPER 3.8 119.16 6,543 CTAU1TL – SN H18.H19 X3
10 03H00 05H30 THẮNGA WILD ROSE 3.8 189.8 27,989 CTAU1HL – CTAU1TL TP2.TP3.ST01 X3
11 23H0019-2 00H00 KIÊN ĐỨC LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM1.1 – B125000 P TR     –     TL
12 04H00 07H00 HIỆU NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 F0 – HM1.5 H1 – TA – H1
13 06H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC TL     –      H1
14 15H30 17H00 THẮNGA AMIS MIRACLE 7.1 199.98 35,316 F0 – HM2.1 TL     –     TR
15 08H00 08H30 A OCEAN HARVEST 1 11.3 190 32,578 HM2.3. – HP2 H2 – TA
16 22H00 23H00 TUẤT GIA LINH 68 5.2 79.80 2,109 F0 – HM TR     –     TL
17 22H00 23H00 TRƯỜNG LAUSANNE 7.0 198 34,314 HM2.2 – HL TR     –     TL
18 22H00 23H30 QUYỀN ĐỨC LENA + SEATEAM 1 3.4 87.38+37.4 3,779+393 HG – HG7.1 ST01 . H8 TR            H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO NANJING SHUN FU XING ELLA MINERAL DRAGON BON VOYAGE