Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 2ND WATCH .TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214   MR MINH X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.8M
14.47 – 0,3M
CAM PHA TIDE TABLE
03:24 – 4.3M
15:05 – 0,3M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3,5M
15:42 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 HÀ A ORIENTAL BREEZE 10,20 189,94 36.461 CL5 – F0 HL8.CL8.NM6 X2    –     H2
2 00H00 01H00 TÙNG D MINH TRUONG 18 5.2 91,94 2,999 F0 – HG H5    –     H2
3 05H00 06H00 TUẤT LONG PHU 16 7.00 112,37 5,199 F0 – HL1.5 H2
4 13H30 14H00 BÌNH LONG PHU 16 7.00 112,37 5,199 HL1.5 – B12 P.CL6 H5    –      X2
5 14H00 CHÂU PETROLIMEX 15 5.20 159,9 13,468 B12 – HL1.4 P.CLUC X2      –    H5
6 00H00 TRƯỜNG HYDRANGEA 10,34 199,96 41.458 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X3      –    H5
7 19H30 20H00 HƯNG HAKO 12.70 199.99 35,873 HL2 – F0 TR
8 22H30 THANH B WHITE KINGDOM 10.15 203.5 46.422 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X2            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STOVE OCEAN RICHMOND