Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.0M
22:50 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
12:24 – 3.2M
22:21 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:02 – 2.8M
23:49 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3018-11 00H00 THANH B GT FREEDOM 10.0 179.88 28,059 HM1.3 – B12 P.CLUC.NM6 H1     –     X1
2 00H00 QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X1 – H1
3 05H00 07H00 KIÊN QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2     –     H2
4 05H00 06H30 TRƯỜNG STINGRAY 4.6 189.99 33,044 F0 – CTAU ST1.TP2 H2 – TA – X1
6 05H00 07H00 THẠO LUCKY STAR 6 4.5 96.7 4,738 F0 – HL1.2 H2 – TA – H2
6 05H00 09H00 TIỄN MONTOK 5.2 111.29 7,320 F0 – HG H2 – TA – H2
7 15H00 CHÂU EVER GRAND 6.5 229 44,407 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT H2 – H1
8 09H00 11H00 THANH B BIRTE OLDENDORFF 14.5 249.88 63,964 F0 – HM2.6 CL8 H1 – TA
9 03H00 QUYỀN MP ATLANTIC 5.6 157.6 13,713 F0 – HL3.6        H1 – H1
10 17H00 CHÂU GEORGE H 10.5 229 47,005 HL3.3 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT        H1
11 05H00 06H00 TUẤT TANGGUH 4.0 111.58 4,972 F0 – XMTLMT NM6.CL6 H2 – TA – H1
12 19H30 20H00 TRƯỜNG KITAKAMI 6.5 189.99 31,236 CL4 – HL3.4 HL8.NM6.CL6 H1     –     H2
13 12H00 THANH B FENG DA 6.3 122 5,628 F0 – CL1 CL6.NM6        TA – H2
14 22H00 THUẬN ĐONG CHENG 7 4.3 84.25 2,926 HG – CL6 CL6.CL8 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ENY MG MERCURY XIN BIN HAI EM RUBY