Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MANH HÀ B : 0961687555 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 2.7M
22:28 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 2.8M
21:51 – 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:24 – 2.5M
23:49 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00 NAM MAERSK   NORDDAL 9.5 171.93 25,805 F0 – CL4 CLUC.HL8 H1 – TA – X3
2 23H0019-11 01H00 THẠO TRUONG MINH DRAGON 4.0 136.4 8,223 F0 – HL1.4 H1
3 15H00 MƯỜI GRIFFIN 7.15 139.91 13,069 CL2 – F0 CL6.NM6 X3     –      H1
4 11H00 TÙNG A ENY 12.3 189.94 29,988 HN1.3 – F0          TL – X2
5 08H30 11H00 HÀ A VOLUTINA 14.5 228.9 43,820 F0 – HM2.4 HL TKV H1 – TA –  H1
6 06H00 TÙNG D HIẾU B QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3    –      H2
7 17H00 SƠN MAERSK   NORDDAL 9.5 171.93 25,805 CL4 – F0 CLUC.HL8 X2     –     H1
8 12H00 TRƯỜNG STAR BIANCA 11.0 228.99 43,158 HL2 – CL6 CLUC.HL.CL6         H1 – X3
9 11H00 THANH B DAIO AUSTRAL 10.56 210 49,025 CL5 – F0 HL.CL,NM6 X3     –     H2
10 08H30 09H30 HIẾU A HAI NAM 86 3.7 179.99 21,385 CTAU1 – SN ST1.TP2.TP3 X2
11 06H30 08H00 TÙNG A XIN BIN HAI 10.5 295 94,863 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TL
12 23H0019-11 00H00 KIÊN LENA +KIEV 3.2 87.24 3779+140 HM1.5 – HM2.6 NM6 H1
13 07H00 THẮNG B RUI HAI 2 5.4 105.5 6,870 CL6 – F0 CL6 X3     –     H2
14 08H30 10H30 TRƯỜNG SHANG YUAN MEN 10.6 185 24,500 F0 – HL1.1 H1- TA.H1
15 05H00 TUẤT TANGGUH 7.3 111.58 4,992 XMTL – F0 CL6.NM6 H2
16 08H00 CỬU MONTOK 5.2 111.29 7,320 HG – XMTL NM6.CL6 TR
17 17H00 THUẬN PHUONG DONG 05 9.9 150,25 14,431 HG7.3 – F0 H2     –      H1
18 12H30 13H00 KHỨNG LONG TAN 239 9,9 160 16,764 HL3.1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MG MERCURY EM RUBY