Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 3.3M
22:34 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
11:19 – 3.5M
22:13 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 3.0M
23:04 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 HIẾU CHÂU GT  FREEDOM 10.0 179.88 28,059 F0 – HM1.3         TR – TR
2 16H00 TRUONG GRIFFIN 5.58 139.91 13,069 F0 – CL2         H1  – X3
3 16H00 17H00 THẾ SARA 2.8 41 298 F0 – HG H2      –     H1
4 03H00 05H00 TÙNG D ALL MARINE 09 5.2 84.24 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2      –     X3
5 22H00 KIÊN ALL MARINE 09 4.0 84.24 2,971 PVOIL – F0 NM6 X1      –     H1
6 03H00 HIỆU NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P X2      –     H2
7 15H30 TUẤT RUI HAI 2 6.6 105.5 6,870 CL1 – CL6 HL8 X3
8 11H00 KHỨNG PEACE STAR 9.1 157.79 13,865 XMTL – F0 NM6 .CL6 H2 – H1 – TP
9 13H00 TRƯỜNG CRYSTAL 10.6 210 52,906 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – H1
10 10H30 11H00 KHOÁI AUSTRALIAN BULKER 6.55 179.8 22,426 HL3.4 – F0 H1 –        TP
11 16H00 19H30 HANH PVT-HN 6.8 169.03 169,63 F0 – HL1,5 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ENY MG MERCURY XIN BIN HAI EM RUBY