Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.5M
22:05 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
10:25 – 3.8M
21:49 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:07 – 3.2M
22:24 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H00 SƠN HL DANGJIN 12.6 292 93,152 HM2.6 – F0 H1- TR – H1
2 08H00 10H00 HÀ A EM RUBY 12.6 189.99 30,638 F0 – HN1.8 H2 – TR – TL – X2
3 05H30 07H00 THẾ HIẾU B LENA +KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN1.2 – F0 X2 – TL
4 15H00 THẾ HIẾU B LENA +KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 F0 – HM1,5                 H1
5 03H30 05H00 BÌNH NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H1 – TR – X2
6 01H00 KIÊN TIEN THANH 68 3.2 74.36 1,861 B12 – F0 X1 – TR – H1
7 08H00 11H00 THANH A PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 HL1.2 – F0 H2
8 08H00 THUẬN HẠNH PEACE STAR 9.0 157.79 13,865 XMTL – XMTLQD NM6.CL6 H1
9 03H30 04H30 THANH B TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL3 CLUC.HL8.CL6HT H1 – TR – X3
10 15H00 QUYEN PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 P.CLUC H2     –      H1
11 15H00 16H00 KHUNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1     –      H2
12 22H00 23H00 CHÂU HIẾU A YONG XING 7,5 199,90 39.433 HL3.6  –   F0 TA  –   TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ENY MG MERCURY XIN BIN HAI