Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC.0978918007 MR .HÙNG X3 – 0986674347
HON GAI TIDE TABLE
08.11 – 4.1M
21:08   0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
09 :00- 4.3M
21.33 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
08 :08- 3.8M
21 17  -0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 HIẾU A ETG AQUARIUS 13,3 228,90 44,140 F0 – HL3.3 H5  –  TA  –  H5
2 02H00 04H00 THẮNG A BAO DAT THANH 99 5,5 199.90 40,169 F0    –  CTAU TP2,TP8 H3  –  TA  –   X3
3 02H00 03H00 THANH A UNITY NEPTUNE 13,48 228,95 45,246 HM2.5  –   F0 H3  –  TA  –   H3
4 05H00 06H00 KHUNG TUẤT PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 HL1.3   – F0 H5
5 CANCEL 11H00 ĐĂNG BELMONTE 11,0 224,99 43,068 HM2.6  – HP3 H2  –  TA –   H2
6 09H00 10H00 KHOÁI THẮNG B FALCON TRADER 12,3 199,9 35,906 HP3    –   F0 H2  –  TA –   H2
7 05H00 07H00 THANH B CLIMA TEPLEDGE 13.9 228,41 48,233 F0 – HN1.7 NM6 H5 – TA.TL – X5
8 05H00 06H00 TÙNG D KIÊN B HAI NAM 69 5,10 79,5 1,599 F0 – PVOIIL HG H5       –      X5
9 05H00 08H30 CHÂU ANH AQUAGRACE 14,5 228,99 43,223 F0 – HM2.4 CL6 H5   –  TA  – H5
10 09H00 NAM THUẬN HAO HUNG 66 9,2 175.17 30,146 CL3 – F0 HL.CL X5  – TA  –  H2
11 05H00 07H00 SƠN PANSTELLAR 12,35 224,94 39,727 HM2.4 –  F0 H5 –  TA –   H5
12 06H00 HIỆU TRUNG MON TOK 9.0 11,29 7,320 XMTL – F0 HG.H8 H8     –        H5
13 05H00 07H00 KIEN A SON TRA 126 4,7 99,89 4,332 F0 – HG3 H5       TA      H2
14 09H30 11H00 HA B BINH VICTORIOUS 6,5 187,88 32,672 HN1.6  –  F0 X5  – TL.TA – H2
15 10H00 THẾ HOAI SƠN 58 2.8 79.8 2,222 HG – XMTL H1               H3
16 21H00 TIỄN BAO HONG 10 4.3 115 5,217 CL1 – F0 HG.NM6 X3               H3
17 20H00 21H00 DONG ZHEN ZHU WAN 5.9 106.84 5,569 F0 – CL1 HG.H8 H3               H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA YAM TAI CLIMA TEPLEDGE MARTINE