Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 MR SẢN X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
09:07 – 3.7M
22:00- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
09:11 – 3.5M
22:17 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00- 3.8M
21:29 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 TÙNG A INDIAN HARMONY 13.9 225.00 42,576 F0 – HM2.3 H5     TA
2 04H00 05H00 HƯNG ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.33 47,842 F0 – CKHG CL . NM6 H5             H3
3 06H00 TRƯỜNG THẮNG B PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25,400 B12 – F0 P . HL8 H3              H5
4 07H30 TÙNG D TRUNG MINH PHU 99 3.0 79.80 2,450 F0 – HG            TA    H3
5 18H00 HÀ B ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.33 47,842 CKHG – F0 CL . NM6 H2                H3
6 04H00 06H00 TUẤT VĂN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HL1.4 – F0 H5       TA     H5
7 04H00 06H30 ĐĂNG HÀ C HAO HUNG 666 7.0 195.00 36,801 F0 – HG7.3 H5                H3
8 02H00 TÙNG D TRUNG HAI NAM 69 3.5 79.50 1,599 PVOIL – F0 HG X3        TA
9 07H00 TÙNG A BELMONTE 10.00 224.99 43,068 HM2.6 – HP3                      H5
10 04H00 06H30 THẮNG A AQUAGRACE 13.1 228.99 43,223 HM2.4 – F0 H5         TL
11 08H00 THẮNG A AQUAGRACE 13.1 228.99 43,223 F0 – HN1.8 HOANG LONG TKV              TL        X5
12 14H00 TRƯỜNG THUẬN PRO GRACE 9.77 203.5 46,432 CL6 – F0 NM6 . CL8 . HL8 X5         TA         H2
13 06H30 08H00 HIẾU A JIN XIANG 10.9 199.98 33,919 HN2.4 – HN1.6 X5         TL         X5
14 07H30 THUẬN HOAI SON 58 6.4 79.8 2,222 XMTL – HG7.2 H2
15 13H00 BINH TUNG D ZHEN ZHU WAN 5.2 106.84 5,569 CL1 – F0 H8.HG H8         TA        H2
16 18H00 20H00 ANH TUAT BERRY 8.2 169.54 18,096 F0 – CL3 NM6 . CL6 H3          TA        X2
17 20H30 22H00 THẮNG B BÌNH YAMTAI 9.9 169.03 16,721 HN1.5 – F0 X5           TL         X5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA YAM TAI JIN XIANG CLIMA TEPLEDGE AQUAGRACE