Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0332892213 MR MINH X3 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:05 – 3.3M
22:40- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:12 – 3.1M
23:26 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00- 3.3M
21:00 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H30 KIÊN A TÙNG D HAI DUONG 68 3.6 121.10 7,243 SN – CTAU1 HL TP02 . TP03 . TP08 X5
2 06H30 08H30 HƯNG OG GINKAGO 7.5 209.97 49,759 F0 – CL4 HL8 .PE. CL H5     TA     X3
3 06H30 08H00 TÙNG A ROBERT OLDENDORFF 14.5 260.50 65,976 F0 – HM2.6 NM6 H5     TA     H5
4 11H30 13H00 THẮNG A YANGZE 17 14.5 229.00 44,698 F0 – HM2.5 CL H5     TA     H5
5 16H30 17H30 CỬU TUẤT LIAN YI DA 2 HAO 5.2 154.35 14,786 F0 – HL3.1TL H2      TA      H2
6 16H30 17H30 KHỨNG ĐÔNG CHANYA NAREE 6.5 157.00 15,198 F0 – XMTL CL6 . NM6 H2       TA        H5
7 09H00 NAM ANH HAO HUNG 666 7.0 195.00 36,801 HG7.3 – CL6 HL8 .CL8 H2                X5
8 05H00 05H30 QUYỀN VĂN HAIAN TIME 4.6 161.85 13,267 F0 – SN TP03 . CITY01 X5                X3
9 09H00 10H00 ĐỨC KIÊN B TRONG TRUNG 89 4.8 88.88 1,830 F0 – PVOIL HG H3               X3
10 06H30 08H00 THUẬN BÌNH VINASHIP DIAMOND 9.8 153.5 14,397 HL3.4 – F0 H5
11 09H00 11H00 SƠN INDIAN HARMONY 12.8 225 42,576 HM2.3 – F0 H3
12 21H30 22H00 CỬU BÌNH T&T GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H5
13 16H30 18H00 TUNG D THANH PHAT 01 4.65 69,85 1,080 F0 – CL2 H2       TA          X3
14 16H30 20H00 THANG B TUẤT PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.HL8 H2        TA         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA YAM TAI JIN XIANG CLIMA TEPLEDGE AQUAGRACE