Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.3M
17:13-   1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06 :26- 3.7M
17.30 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
05 :00- 3.1M
19. 00  -1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 00H30 HA B AMIS WEALTH 11.30 199.90 35,728 HL1.1 – F0 TR
2 03H30 05H00 CHAU CAPE ASIA 15.00 292.00 91,374 F0 – HM2.6 CL H5
3 09H00 HA A NINE FRONTIER 10.70 209.99 49,720 CL3 – F0 HL8 . CL6 . CL8 X1           H1
4 13H00 THANH B FUTONG EXPRESS 9.53 195.00 36,787 CL4 – F0 HL8 . CL6 .CL8 X1           TR
5 08H30 10H00 TRUONG AC SINGAPORE 7.04 228.93 48,191 F0 – CL3 CLUC . CL6 .CL8 H1 – TA – X1
6 08H00 KHOAI PETROLIMEX 11 7.80 175.96 25,400 B12 – HM1.3 P . CLUC TR           H1
7 14H00 TUAT KIEN B KENYO 7.10 114.13 4443 XMTL – F0 HG .CL8 H5          TR
8 05H00 THE TRUNG LONG PHU 18 5.50 102.25 3,321 B12 – HL3.7 P H1     –     H5
9 07H30 DONG ESSENCE GRAND 2.50 109.99 6,005 DTHL – F0 CL6 X1
10 11H00 HIẾU A FORTUNE ISLAND 6,5 199,98 34,795 CL6  –  HM2.2 HL.CL6.CL8 X2 – TR
11 18H00 BINH TRUNG RAYONG CHEMI 7.7 123.17 6,843 CL1    –  F0 HG.CL6 X1      H5
12 10H30 12H00 HƯNG PETROSAMUDRA 7.2 182.55 23,240 F0 – HL1.2 TR – TA
13 21H30 NAM SEA STAR 12.55 189.99 33,042 F0 – HL         TA  –  H5
14 13H30 HƯNG ZEPHYROS 9.30 229 43,001 HL3.3 – CL6 CLUC.CL6.HL8         TA    X1
15 17H00 19H00 NAM ENERGY PRIMAVERA 11.55 229 43,093 HL2 – F0 H5 – TA
16 13H30 HIẾU A ECO SPLENDOR 8.8 183 23,749 HP3 – F0         TR
17 17H00 18H00 KIÊN A MINH QUANG 01 3.5 126.73 5,565 F0 – HG H5            H1
18 17H00 21H00 THẠO LADY NAEIMA 5.0 137.03 9,978 HL1.5 – F0 H5 – TA  -H5-TA-H5
19 17H00 18H00 THẮNG A GODSPEED 666 7,0 199.91 40.252 F0    –  CL4 HL.CL.NM6 H5    –    X1
20 17H00 18H00 DUC TTP 68 6.8 91.94 2,995 HG7.2 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AWISDOM