Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG. :  0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC.0978918007 MR. HÙNG .0989433881
HON GAI TIDE TABLE
05:07 – 2.9M
15:54-   1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
06 :00- 3.4M
16.08 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
04 :00- 2.8M
18. 34  -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 23H00 THANH A THE HARMONY 7.5 229 43,656 HN1.8 – F0 NM8 X1 – TL – X1
2 05H30 06H00 THẾ TRUNG LONG PHU 18 6,0 102,25 3,321 F0 – B12 P TR     –      H1
3 01H00 02H00 HẠNH PVT AROMA 3,50 165.00 16,418 SN – CTAU1 TP2.TP3.TP8 X2
4 05H30 07H00 THAO KIÊNB KENYO 5,2 114.13 4,443 F0 – XMTL HG,CL6 TR     –      H5
5 10H00 11H30 HÀ C RAYONG CHEMI 6,5 123.10 6,843 F0 – CL1 HG,CL H1 – TR –  X3
6 02H30 03H00 NAM SAKIZAYA CHAMPION 12.40 225.00 41,766 HM2.6 – F0 H5
7 10H00 12H00 MƯỜI CRYSTAL WAVE 5,0 139,99 13,093 F0 – HL1.3 H1 – TR  –  H1
8 02H30 04H00 QUYỀN BMC ENDORA 5,2 139.92 11.681 F0 – HG H5      –      H1
9 10H00 10H30 ĐĂNG GREAT VANGUARD 10.2 179.95 25,711 HP1 – F0 H1
10 15H00 TRUONG ASL SINGAPORE 6.5 229 44,561 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 X3             TR
11 10H00 11H00 HIỆU HAN HAI 106 4.8 129.99 8,377 F0 – CL7 HG.CL H1 –  TR –  X3
12 10H00 12H00 THANG B SHENG LE C 9.67 169.03 18,108 F0 – HL3.6 H1 –  TR –  H1
13 19H00 19H30 THANG A SENTOSA CHALLENGER 10.1 229 43,454 HL2 – CL5 CLUC.HL8.CL6HT H5 –            X3
14 19H00 20H00 SƠN ENERGY PRIMAVERA 12.35 229 43,093 HM2.4 – HL H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AWISDOM AFRICAN BUZZARD THE HARMONY