Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
20:21 – 3.2M
08:48 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
20:09 – 3.5M
08:46 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 3.6M
08:33 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 08H00 NAM CRUX 10.4 177.00 19,885 F0 – HM1.2 H2 – TL – H2
2 09H30 CHÂU B PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25,400 B12 – F0 P.Cluc X3     –     H2
3 06H00 09H30 THUẬN QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HL1.4 – B12 P.Cluc H2     –     X3
4 12H30 15H00 SƠN SAKIZAYA POWER 6.5 228.99 43,018 HL3.5 – F0 H1 – TL
5 14H30 15H30 ANH HẠNH PACIFIC TRADER 4.7 147.87 9,957 C.TAU1 – NEONOSCO ST01.HC43 X3
6 14H30 16H00 THẮNGA FIRST ANGEL 3.4 199.9 39,904 SN – C.TAU1 HC36.ST01.HC45 X3
7 19H30 ANH HẠNH PACIFIC TRADER 4.7 147.87 9,957 NEONOSCO – SN ST01.HC43                 X3
8 12H30 13H30 ĐĂNG QUYỀN PIONEER FORTUNE 6.0 169.26 16,960 F0 – HL1.1 H1 – TL – H1
9 06H00 07H00 MƯỜI HẠNH VINASHIP SEA 4.6 169.03 18,108 F0 – HG7.3 H2          H1
10 02H30 04H00 C GRAND CENTURY 3.0 97.77 5,394 F0 – HL1.3 TL     –     H2
11 06H00 10H00 LINH LUCKY ELIEEN 10.02 177.13 20,236 HL1.1 – F0 H2
12 00H00 QUYỀN TIỄN TANGKAS 4.5 122.00 5,979 HG – XMTL H8.NM6 H2    –     H8
13 20H3017/7 00H00 HIẾUA BBC MARS 6.3 179.90 25,163 F0 – HP2 H1 – H6 – H1
14 12H30 ĐÔNG FENG DA 4.3 122.00 5,628 CL7 – F0 HG.H8 H8     –     H1
15 16H30 KIÊN HIẾU B THAI HA 8888 7.15 105.17 2,620 XMHL – HG NM6 H1
16 16H30 18H00 A JIN SHUN 12.5 190.00 32,474 F0 – HP3 H2 – TL – H2
17 17H00 19H00 TRƯỜNG MAPLE HARBOUR 12.92 190.00 31,540 HN1.5 – F0 X2 – TR.H6 – TL
18 17H00 20H00 THANH B CD HUELVA 12.6 199.99 36,463 HN1.3 – F0 X2 – TR.H6 – TL
19 16H00 SƠN CRUX 10.4 177 19,885 HM1.2 – HP4         TL – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA MAPLE HARBOUR PANCARA GLORY DIAVOLEZZA MARAN PROGRESS