Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG D : 0965427068 MR MINH – X2 :  0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
21:09 – 2.7M
09:47 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
21:30 – 3.5M
09:40 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.1M
08:39 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 QUYỀN TRUONG MINH DRAGON 6.5 136.4 8,223 F0 – HL1.5 H1 – H6 – H1
2 00H00 02H00 NAM WUXING 6 6.5 189.99 32,965 F0 – HN1.5 H1-H6-TR-X3
3 13H00 A ANDROS SPIRIT 8.8 228.9 45,335 CL6 – F0 Cluc.HL8.CL6HT X2 – TL
4 00H00 03H30 HIỆU AQUILA 4.8 109.5 4,594 F0 – CL3 HG H1 – H6 – X2
5 05H00 THẠO THAI HA 8888 7.2 105.17 3,430 HG – F0 H2
6 04H30 06H00 LINH MANDARIN GRACE 6.6 189.99 33,034 F0 – HL1.4 H2 – H6 – H2
7 10H30 12H00 THANHB JOHNNY P 13.1 224.9 40,121 F0 – HM2.5 TL     –     H1
8 15H00 16H30 HẠNH THẠO KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8 H2 – TL – H8
9 16H00 CỬU TIỄN TANGKAS 8.2 122 5,979 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H2
10 19H00 KHỨNG QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc X1 – H1
11 23H00 KHỨNG QUYỀN HTK LUCKY 9.95 169.26 16,966 HL3.6 – F0        H1
12 00H00 02H30 C DONG THINH 7.76 98.17 5,552 F0 – HM1.2 H1 – H6 – H1
13 10H30 12H00 TUẤT ĐỨC XIN RUI 2 5.0 99.98 2,993 F0 – CL1 HG TL     –     X2
14 15H00 17H00 THANH A JOSCO LANZHOU 6.0 199.9 34,573 F0 – HL3.1 H2 – TL – H2
15 16H30 17H30 HÀ B THẮNG A GOLDEN LOTUS 4.0 172 17,918 C.TAU 2 – SN ST1.HC36 X2
16 19H30 THẮNG A HÀ B FIRST ANGEL 3.4 199.9 39,904 C.TAU1TL – C.TAU1HL HC36.HC45.ST1                 X2
17 17H00 HÀ A JOHNNY P 13.1 224.9 40,121 HM2.5 – HL3.3        TL – H2
18 18H30 19H00 THANH B NOVA CAELI 10.4 228.99 43,206 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H1    –      X1
19 15H00 16H30 SƠN SUN GOLD 11.3 185.74 26,060 HL3.1 – F0 H2 – TL – H2
20 20H00 KIÊN ĐỨC HAI PHUONG OCEAN 6.3 90.72 2,551 HG7.1 – F0 H2     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WUXING 6 PANCARAN GLORY DIAVOLEZZA MARAN PROGRESS