Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.0M, 15:03 – 1.9M
08:01 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
12:04 – 2.4M
06:33 – 2.1M, 20:23 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0017/7 00H00 THẠO ĐỨC ROYAL 88 3.2 90.98 2,999 F0 – HG7.1 H1 – H6 – T2
2 17H30 19H00 TUNGA KATAGALAN WISDOM 8.35 240.00 51,905 F0 – HN1.5 NMS8 H2 – H6.TR – X2
3 22H0017/7 00H00 CƯỜNGC ASSIMINA II 9.04 178.70 19,971 F0 – HM2.3 H1 – H6 – H2
4 06H30 07H00 THẮNGA OCEAN PEGASUS 9.57 199.99 40,399 HM2.2 – CL6 HL8.NM6.CL6 H2     –     X2
5 12H00 13H00 KHOÁI VINASHIP DIAMOND 9.8 153.50 14,397 HL3.1 – F0 H2
6 02H00 04H00 HIỆU THẾ NAM SON 66 3.2 111.54 3,752 F0 – HL3.2 TL
7 10H00 A FUSHUN 11.2 189.33 26,586 HL3.3 – F0         H1
8 06H30 07H00 MƯỜI KIÊN MINH PHU 89 6.8 94.98 3,384 HL1.14 – HL3.5CM H8 H2
9 10H00 TRƯỜNG ORIENTE GLORIA 7.0 199.98 34,800 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – H6 – H2
10 02H00 02H30 THUẬN XIN HAI 6 10.0 172.00 15,982 HL1.1 – F0 TL
11 06H30 08H00 CỬU HOANG SA 68 2.8 106.18 3,621 F0 – HG H2
12 08H00 09H00 A PETROLIMEX 10 10.5 175.90 25,408 F0 – HM2.5 H1 – H1
13 13H00 HẠNH KIÊN UNION 1 6.4 84.25 2,926 CL1 – F0 HG X2 – H6 – H1
14 12H00 13H00 ĐÔNG ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG H2     –     TL
15 14H30 HAB QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HL1.5 P.Cluc TL     –     H1
16 14H30 15H30 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1     –     TL
17 17H00 QUYỀN PHC DYNAMIC 3.2 100.74 5,002 F0 – HM1.2         H6 – H2
18 14H30 15H00 PHÁI ASSIMINA II 9.04 178.7 19,971 HM2.3 – HP1 H1
19 21H30 23H00 THANH B HAI NAM 86 10.05 179.99 21,385 F0 – HM1.1 TL
20 14H30 16H00 KHỨNG NEW ACE 8.4 100.74 5,002 HL3.4 – F0 H1 – H6 – H2
21 17H30 20H00 HƯNG RUI NING 9 6.5 190.00 32460 FO – SD H2 – H6TR – X2