Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:07 – 2.5M
10:43 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
23:13 – 2.5M
08:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30 THANH B ALBERTO TOPIC 9.7 179.96 21571 HM1.3 – HL3.5          H6 – H2
2 20H00 21H30 HIẾU PIETERSGRACHT 7.8 168.68 17644 HM2.3 – HG7.3  H2            T2
3 22H00 22H30 CHAU PRINCESS PACIFIC 8.68 199.96 41311 HM2.1 – CL5 HL8.NM6.CL6  H1            X3
4 20H00 20H30 HA C THANH HUNG 277 4.1 105.73 4,371 HL1.12 – XMTL H8  H2            H8
5 21H00 KHUNG THANH HUNG 68 7.67 105.73 4,877 HG – F0  TL             H2
6 22H00 22H30 QUYEN KIEN GREEN FUTURE 4.65 119.93 9,943 HM1.1 – CL2 H8.CL6  H1             H8
7 20H00 22H00 HUNG HUA LI 11.8 185.74 26,041 FN5 – F0 NMS8  X3 – TR.H6 – H1
8 20H00 21H00 THANH B GHOUSTA 11.3 189.8 27,989 F0 – HM2.4  H2    H6
9 05H30 06H30 CUU GREEN FUTURE 4.7 119.93 9,943 F0 – HM1.1  H1    H6     H1
10 08H00 HA A ALBERTO TOPIC 6.2 179.96 21,571 F0 – HM1.2           H6     H1
11 09H00 NAM PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 B12 – F0 P.CLUC  TL    H6     H1
12 08H00 09H00 THUAN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  H2              TL
13 03H30 05H30 TUNG A OCEAN TULIP 6.0 189.99 30,027 SD – FN4 NM8  X5              T2
14 05H30 06H30 HA A PRINCESS PACIFIC 8.7 199.96 41,311 F0 – HM2.1  H1     H6
15 14H00 15H30 PHAI OCEAN PEGASUS 9.6 199.99 40,399 F0 – HM2.2  H2    H6     H2
16 08H00 TRUONG OSAKA STAR 7.8 229 47,947 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6  X3              H2
17 11H30 HANH ATN APOLO 3.5 105.73 4,348 HG7.2 – F0  H1
18 08H00 08H30 THẠO ĐỨC HTK VENUS 6.1 90.72 2,551 HL3.2 – F0  H2             H1
19 05H30 06H00 DONG NINH CO 88 4.5 98.5 4,068 F0 – HG1  H1              TL
20 17H00 BINH KIEN YORK 17 8.2 116.99 8,588 CL1 – F0 NM6.HG  X3              H1
21 20H00 21H00 THANH A BAO SHUN 10.0 150.5 14,458 HL3.5 – F0  H2    H6     H2
22 14H00 16H00 HIỆU THE HAI DANG 168 2.5 91.94 2,999 F0 – HG7.1  H2    H6    TL