Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KONG : 0905691888 2ND WATCH :NGUYÊN QUỐC TRƯỜNG: 0918363186 3RD WATCH :  PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
12:01 – 2.5M
23:11 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
13:0.0 – 2.9M
23:42 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H00 CỬU PHC DYNAMIC 3.2 100.74 5,002 HM1.2 – HG7.2  H1                H2
2 08H30 09H00 THẠO MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 F0 – HM1.2  H2
3 05H30 07H00 CUONG C ORIENTE GLORIA 6.6 199.98 34,800 F0 – HP4  H1     H6      H1
4 15H00 MƯỜI NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P            H6     H1
5 10H00 12H00 CHÂU JOSCO TAI ZHOU 12.4 189.9 30,988 HN1.2 – F0  X5  TR  H6  H2
6 10H30 11H00 THANG A GHOUSTA 10.6 189.8 27,989 HM2.4 – CL3 CL.HL8  H1                X5
7 13H00 MUOI PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  TL      H6
8 12H30 13H00 TUNG A PETROLIMEX 10 10.5 175.9 25,408 HM2.5 – B12 P.CLUC  H2                H1
9 10H00 HIỆU THE HOANG SA 68 2.8 106.18 3,621 HG – XMHL H8  H1                H8
10 12H00 HẠNH DUC FU SHUN 3.0 51.84 599 CLUC – F0  TL                H1
11 20H00 20H30 ĐÔNG THẾ MARINE HORNBILL 8.5 116.90 8718 HL1.3 – FO H1
12 21H30 PHÁI HAI NAM 86 10.05 179.99 21385 HM1.1 – HL1.1       H1        H1
13 21H30 BÌNH KIÊN GREEN FUTURE 8.23 119.93 9943 CL2 – FO H8 – CL6 H8            H1
14 17H30 QUYỀN VAST OCEAN 2.5 48.00 493 CLUC – CL1 H2              X5
15 21H00 ĐĂNG ĐỨC HAI DANG 168 6.5 91.94 2999 HG7.1 – FO H2         H1
16 20H30 THẠO YOYAL 88 7.1 90.98 2999 HG – FO H2          H1
17 20H00 20H30 PHÁI SINOWAY LILY 8.7 189.80 27011 HP3 – FO H1        H1