Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 12 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:21 – 3.0M
16:00 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
15:55 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H00 CHÂU HIẾU QUEEN LAND 6.8 225 38,440 SD – HN1.8 HL TKV X2 –  T2 –  X2
2 01H00 03H00 HƯNG BON VOYAGE 6.0 225 37,550 F0 – SD TR – TA  – TR
3 13H30 15H00 ANH SHENG LE B 7.0 169.03 16,761 F0  –   HM1.2 TR -TA – TR
4 05H00 07H00 MƯỜI PTS HAI PHONG 03 6.4 97.16 4,120 F0 – HM1.1 TL
5 05H00 05H30 LINH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM2.2 TL
6 15H00 CỬU TÙNGD PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 H1     –     TR
7 13H30 15H00 THANHB NAM THOR INDEPENDENCE 6.8 189.99 30,303 HM2.1 – CL3 HL8.CL6 TR     –     X2
8 05H00 07H00 TÙNGA GLOBAL BRAVE 6.35 190 33,226 HM2.3 – HL3.7 TL
9 15H30 HUNG KHOAI CHIPOLBROK STAR 6.0 199.8 24,241 HL3.3 – F0           TR
10 02H00 04H00 THANHB NAVIOS MAGELLAN II 7.7 228.9 44,120 HN1.8 – F0 HL TKV X5  – T2 – X5
11 16H30 20H00 KIÊN LONG TAN 168 6.3 91.94 2,684 F0 – HM1,3 H1
12 13H00 HƯNG KHOÁI MAGIC PEARL 9.6 199.91 40,324 CL3 – F0 CL8.NM6.HL8 X5       TR
13 16H30 17H30 ĐÔNG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM1,4 H1
14 23H00 HA A NAM BRILLIANT EAGLE 11.0 199.91 40269 CL4 – F0 CLUC.NM.CL6 X2               TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HOANH SON SKY QUEEN LAND