Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 4.2M
1832  – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
0700 –  4.5M
1822  –  0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 HA A SHANDONG FU YUAN 13.0 229 44,120 F0 – HL2 TL   –   TA  –  TL
2 04H00 05H00 THANH B NAVIOS HARMONY 13.75 228.99 42,887 F0 – HL3.3 H2   –   TA  –  H2
3 04H00 05H00 CUONG C VIET THUAN 56-01 6.5 190 33,218 HL1.5 – F0 H2   –  TA  –   H2
4 06H30 THAO KIEN THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 HG – CL2 H1        –        X5
5 01H30 03H00 CUU SILK ROAD LIANG HUI 5.6 122.58 5.667 F0 – CL5MF HG.CL6 TL   –  TA  –   X3
6 01H30 04H00 HIỆU HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357 F0 – CL1 TL   –  TA  –   X5
7 01H30 03H00 THANG A FEDERAL IRIS 13.16 199.98 35,832 F0 – HN1.4 TL  -TA.T2  – X5
8 05H00 TRUONG JR SPRING 10.4 228.38 44,452 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL8HT X3     – TA –    H2
9 22H30(16/12) 00H00 TUNG A ST PAUL 10.8 189.99 32,296 HN1.4 – HN2.2 X3    –  T2  –  X3
10 12H00 13H00 BINH KIEN EVER WISDOM 5.5 75.21 1997 FO – HL1.5 H1
11 14H00 THUAN THANG B PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 B12 – FO CL6 – CL8 H2      TA
12 12H00 KHUNG HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CL1 – FO X5      H1
13 15H00 THANG B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1597 FO – HG            TA      H2
14 12H00 HANH YU LONG 2.8 45.00 400 CLUC – CL1 H2                 X5
15 20H30 21H00 CUONG C MICROCCHIP 6.5 177.00 19925 HL1.4 – FO H1
16 17H00 HA C YU LONG 2.8 45 400 CL1 – CLUC X5                H1
17 16H00 THUAN VIET HUNG 09 3.5 87.7 1,742 HM1.4 – F0           TA       H1
18 18H00 QUYEN KIEN THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – HG X5                H1
19 18H45 19H00 TUAT PU SHUN 4.5 122.95 4,996 HL1.14 – XMTL H8.G68 H2                H8