Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 2ND WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN – 0982277788 NGUYỄN VĂN SẢN X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 4.1M
19:26 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:17 –  4.4M
19:09 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 THANH B UGLJAN 8.5 189.99 24,099 HP4 – F0  TL
2 06H00 08H00 PHAI HANH C H S SPLENDOR 10.8 289.00 84,448 F0 – HN2,4 NM8  H1 TA T2 X3
3 04H00 06H00 THANG A HA B PETROLIMEX 21 9.8 181.53 28,725 HM – B12 CLUC.CL6  H2    TA   H2
4 04H00 06H00 TRUONG HONY WORLD 6.0 189.99 32,987 F0 – FN3 NM8  H2 TA T2 X3
5 06H00 07H00 LINH GLORY ATLANTIC 5.5 145.00 12,047 F0 – HL1,5  H1    TA   H1
6 03H00 04H15 TUNG A EGE S 6,8 190.00 33,312 HN2,6 – HN2,6  X3   T2    X3
7 22H30 23H30 THANH B EXPERT 10.4 225.00 39,455 HM2.6 – HP4  TL