Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VÚ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:01 – 3.1M
21:31 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.4M
20:53 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:14 – 2.9M
21:55 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 KHỨNG HAPPYDOVER 8.2 156.93 14,784 HG7.3 – F0 H2 – H6 – H2
2 19H00 THANH B RIPLEY PROSPERITY 7.0 224.94 39,737 CL7 – HL CLUC.HL8.CL6HT X2    –      H2
3 05H00 06H00 NAM JINJUN 11.1 189.9 33,036 HP1- F0 H2 – H6 – H2
4 05H00 06H00 THUẬN BMC CALYPSO 5.0 154.35 14,951 F0 – HG7.2 H2 – H6 – H1
5 06H00 HẠNH PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X2 – H6 – H2
6 19H30 20H00 CHÂU NORD POLLUX 9.7 228.99 43,042 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H2    –     X2
7 06H00 TÙNG D HIẾU B QUANG ANH GM 3.6 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3 – H6 – H2
8 04H00 CỬU EASTERN DELIGHT 9.2 119.05 8,705 CL1 – F0 NM6.HG X3 – H6 – H2
9 21H3016-9 01H00 THẠO HOAI SON 2.8 79.8 2.293 F0 – HN1.4 X3  -TR-  X3
10 CANCEL 12H00 HƯNG GREEN BAY 6.8 209 43,954 F0 – HL1.4 H1
11 19H30 22H00 THẮNG B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES HOAI SON ALPHA GRACE