Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYẾN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.9M
20:21 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.2M
20:15 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:18 – 2.8M
20:57 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HÀ A ALPHA GRACE 12.1 291.9 94,817 HM2.5 – F0 H2
2 06H00 HÀ A ALPHA GRACE 12.5 291.9 94,817 F0 – HN1.7 NM8         TR – X2
3 01H00 01H30 LINH ORIENTAL GRACE 9.4 177.28 17,099 HP2 – F0 H2
4 04H00 06H00 THẠO THẾ JINDA 27 4.8 109 3,869 F0 – CL3 HG H2     –     X2
5 11H30 13H00 THANH A JIN JUN 11.1 189.9 33,036 F0 – HP1 H2 – H6 – H2
6 13H00 ĐĂNG LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409 B12 – F0 P X3 – H2
7 04H00 04H30 KIÊN QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2     –     X2
8 15H00 ĐĂNG VINASHIP STAR 9.6 158.5 15,438 HL1.1 – F0        H2 – H2
9 21H30 23H00 HÀ C ZHOU SHUN 4.8 101.03 4.645 F0    –   HP2           H2  –   H6 –  H2
10
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES ALPHA GRACE