Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TÔ MINH THẮNG :  0976264689 2ND. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918946893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 2,3M
11:25 – 1,6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:26 – 2,4M
12:51 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 2,6M
10:40 – 1,3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H30 ANH VINASHIP PEARL 5.70 157.26 14,602 FO – HL3.3 TA               H6
2 05H30 07H00 HẠNH ĐỨC LONG PHU 10 7.00 112.35 5184 FO – B12 P – NM6 TA               X3
3 07H00 BÌNH THẠO PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1.4 P – CL6 X3               H6
4 05H30 06H00 ĐÔNG TAY SON 2 8.50 136.40 8,216 HL1.2 – FO TA               H6
5 09H00 10H30 THANG B BMC CATHERINE 5.00 153.50 14,527 FO – HL1.5 TL
6 09H00 10H00 NAM GLOBAL DIAMOND 6.5 153.80 20,395 F0 – HL1.2 TL  –   TL
7 05H30 07H00 HÀ B T&T GOLD 5.8 167.20 15,884 FO – HL3.7 TA                H6
8 21H30 22H00 HÀ B ATN GLORY 9.8 143.00 14,436 HL3.1 – FO H2
9 12H00 NAM JIN AO 8.2 189.90 33,044 HM2.6 – F0           TL       TL
10 22H00 23H30 HA A MINERAL BRUSSEL 10.2 291.80 92,079 HN1.7 – F0 HLTKV X3      TR
11 21H30 23H00 TUẤT PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 HL1.4 – FO H2
12 21H00 THANH B FUJIAN EXPRESS 10.57 215.40 54567 CL6 – FO HL8 – NM6 – CL6 X3             H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CSSC YUAN JING MINERAL BRUSSEL