Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2NDWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RDWATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG :0907050268 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 2.6M
09:25 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
20:01 – 2.8M
09:37 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.9M
10:23 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 NAM THUẬN PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – HM1.4 P.CLUC TL   -H2
2 20H30(15/8) 00H00 HIỆU THẮNGB PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H2               TL
3 14H00 THẮNG A UNI HARMONY 7.2 199.9 39,901 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6          TL   – X3
4 00H30 QUYỀN PHC MARITIME 6.95 100.64 6,181 CL1 – F0 HG TL              H2
5 09H30 11H00 SON SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HL1.1 TL              H2
6 15H30 16H00 HA B ACUKLAN SPIRIT 10.4 171.59 14,734 HM2.5 – F0 H2
7 02H00 THUẬN LANCANG RIVER 5,0 157.5 10,957 HL3.2  –   F0          H2
8 09H30 12H00 THANG A PARNASSOS 6.9 199.98 35,752 F0  –  HM1.1 TL –  TL
9 21H00 THANH B PARNASSOS 6.9 199.98 35,752 HM1.1 – CL4 HL8-CL6-NM6         H6 –  TL
10 15H30 17H00 HA A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 HM1.4 – F0 H2
11 18H00 THANH B FRANCESCO 10.6 210 52,906 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X3 – H6
12 09H30 14H30 THAO ROYAL 16 3.5 90.98 2,999 F0 – HG7.1 TL             H2
13 CANCEL 21H00 TUNG A JIN AO 10.8 189.99 33,036 HM2.6 – F0 TL
14 20H00 HÀ A CSSC YUAN JING 12.27 229 44,153 F0 – HN1.6        H2H6-TR – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CSSC YUAN JING MINERAL BRUSSEL