Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2NDWATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RDWATCH:PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA :0961687555 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.0M
08:17 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
19:10 – 3.2M
08:26 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
20:02 – 3.3M
08:58 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00(14/08) 00H00 MƯỜI HTK LUCKY 6.1 169.26 16,966 F0 – HL3.4 H2
2 23H00(14/08) 00H00 THẠO THẾ QUANG MINH 5 3.8 90.72 2,551 F0 – HG7.1 H2
3 04H00 05H00 THUẬN BAO LI 4.5 143.5 10,490 F0 – HL3.5 H1 – TL.H1
4 08H00 THUẬN NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HP1         H1 – H1
5 10H30 HẠNH VIET HUNG 09 3.5 87.7 1,742 PVOIL – F0 NM6 X3 – TL – H2
6 10H30 KIÊN THẾ MIDSHINE 4,3 98.00 2,994 CL7   –   F0 HG X3 – TL – H2
7 15H00 17H00 SƠN NING JING HAI 12.8 199.9 36,413 HN1.8 – F0 X3 – TR – X3
8 12H30 14H00 TÙNG A JIN AO 10.8 189.9 33,044 F0 – HM2.6 H2 – TL – H2
9 18H00 TÙNG D SARA 2.8 41 298 HG – F0 H1 – H1
10 17H30 18H00 HƯNG NORD ANDROMEDA 10.7 229 44,732 HL3.3 – CL7 CL6.HL8.Cluc H1     –     TL
11 12H30 16H30 ANH GOLDEN STAR 9.9 154.35 14,743 HL1.1 – F0 H2           TL
12 20H00 TÙNG D HTK VENUS 3.8 90.72 2,551 F0 – HG         H1   H1
13 19H00 BÌNH KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H1
14 18H30 TUẤT MINH KHANH 888 7.7 106 4,295 XMHL – F0 NM6 H2     –     H1
15 20H30 21H00 THANG B TAN BINH 134 8,0 157,22 14,734 HL3.7  –   F0 H2 – H2
16
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINERAL BRUSSEL