Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:14 – 2.2M
23:09 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
19:21 –  2.4M
10:48 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H00 KHOAI TAN BINH 45 3.5 165 15,500 SN – CTAU 1 HP1.TP2.H18  X3
2 11H00 12H00 HA C TUAT PIONEER ELITE 3.8 115.33 7,265 CTAU – K.NEO HP1.H19  X3
3 15H00 TUAT PIONEER ELITE 3.8 115.33 7,265 K.NEO – CTAU HP1.H19                       X3
4 14H30 TUNG A THANH A TAN BINH 259 8.5 175.53 19,789 CL6 – F0 HL8.CL6  X2                H2
5 10H00 THAO DUC FALKVAG 2.3 53 298 CLUC – CL1  H1                X2
6 15H00 16H00 HIỆU THẾ WIN STARS 4.0 77.8 1,837 F0 – CLUC  H2                H1
7 15H00 17H00 MUOI KIEN YU LONG 2.8 45 400 F0 – CLUC  H2                H1
8 21H00 23H00 CHAU S,HAIL AL DUKHAN 8,2 225 38.938 F0  –  CL6 CLUC ,HL,CL6,HT TR-        – X3
9 22H00 NAM THE FALKVAG 2,5 53 298 CL1  –  F0 X3          –  TR