Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI.0973037379 NGUYEN VAN SAN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 2.4M
23:09 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
07:20 – 2.5M
22:00 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00  TRUONG  HAB  EVANGELIA PETRAKIS 7.2 225.00 40,485  CL5   –  F0 CLUC.HL8.CL6HT  X3       –       TL
2 20H00 22H00  THANGA  GREAT VISION 7.0 199.90 36,353  F0  –  HP3  H1 – TA –  H1
3 05H30 07H00  CUONGC  ZHE HAI 520 11.0 189.99 30,171  HN2.9  –  F0  X3 – T2.TA – H2
4 14H00 16H00  THANHB  MARITIME PROSPERITY 6.2 199.98 34,777  HN1.5  –  F0  X3 – T2.TA – H2
5 10H30 11H00  PHAI  PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725  HM2.4  –  F0  H1
6 17H00  HIỆU – KIEN  XING GUANG 5 6.0 87.0 2,398  CL1 – F0  HG  X2     –     H2
7 21H00  THANHA  PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468  B12 – F0  P.Cluc  H2     –     H1
8 20H00 21H00   KHUNG  PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  F0 – B12  P.CL6  H1     –     H2