Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VAN NAM.0932289688 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 2.7M
21:09 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 2.8M
22:00 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 09H00  THANHB  ALBY VICTORY 6.4 185.74 26,250  F0 –  FN4  NM8  H2 – TA .T2 – X3
2 03H00 04H00  CUONGC  GOLDEN BRIDGE 8.6 176.8 19,717  HP3 –  F0  H1 – TA – H1
3 03H00 05H00  MUOI  SILVER LUCKY 5.2 120.00 9,129  F0 –  HL1.2  H1 – TA – H1
4 23H0014/3 01H00  PHAI  KHOAI  MAHA AARTI 4.3 225.00 40,086  F0  –  NOSCO  TP3.HP1.HP8  H2 – TA – X2
5 15H00 16H00  HUNG  HENG HUA 8.0 181.99 27,011  HL1.3 –  F0  H2
6 12H30  TRUONG  THANHA  OBE QUEEN 6.0 182.93 30,221  CL2 –  F0  HL8.CL6.NM6  X3 – TA
7 06H00  THAO  THE  VTB 36 6.3 91.94 2,999  HG7.2 –  F0  H2 – TA – H2
8 03H00 04H00  HIỆU  KIEN  XING GUANG 5 4.0 87.00 2,398  F0 – CL1  HG  H1 – TA – X3
9 09H30 11H00  HAB  VTC GLORY 9.5 150.52 14,446  F0 – HL3.5  H1
10 15H00 16H00  DANG  PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468  HL1.5 –  B12  P.CLUC  H2      –     TR
11 16H00  CUONGC  HIẾU  PETROLIMEX 10 7.5 175.9 25,408  B12 – HM1,5  P.CLUC  TR      –      H2
12 03H30 05H00  TRUONG  YANG FAN 12.3 225 36,137  HN2.4  –  F0  NM8  X3 – T2.TA – H2
13 21H00 23H00  HUNG  OSLO VENTURE 5.8 199.9 36,336  F0 – HN2.4,TL  TL – TA.T2 – X3
14 15H00 15H30  THUAN  HTK PHOENIX 9.8 169.37 17,019  HL3.1 – F0  H2
15 11H30  CUU  DUC  HONG YUN.NO 66 2.8 45.8 357  CLuc – CL1  TR
16 15H00  TRUONG THANHA  CL ZHUANG HE 7.2 199.99 35,812  F0 – HL          TA – H2
17 18H00 CUU THE HONG YUN N066 2,8 45.87 357 CL1  –  F0 X3  –             H1