Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.4M
14:19 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.7M
13:31 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
02:11 – 4.1M
13:51 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3016/2 00H00 STAR DIAMOND 9.3 229.2 51,255 HM2.1 – CL7 CL6.HL8.Cluc H5     –     X3
2 23H3016/2 01H00 KHOÁI CAPE SUCCESS 13.0 299.88 99,212 HM2.4 – F0 H5
3 00H00 THANHB ALPHA GALLANT 13.1 291.98 92,992 F0 – HN1.7 HL TKV         TL – X1
4 23H3016/2 02H30 THẮNGA YOZAN 8.1 209.99 49,551 F0 – CL3 CL8.HL8.NM6 H5     –     X3
5 01H30 HIỆU MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 XMHL – F0 NM6 H2     –     H5
6 23H3016/2 02H00 QUYỀN HN LUXURY 10.0 154.38 14,762 HP2 – F0 H5
7 19H00 21H00 SƠN YUAN WANG HE XIE 11.7 189.99 32,962 HN1.3 – F0 X3 – TL – X3
8 04H30 05H00 THANHA AFRICAN VENTURE 9.8 189 24,212 HL3.6 – F0 H2
9 03H30 ANH HONG TAI 216 7.2 149.8 10,116 CL3  – F0 HG.CL6 X3 – TA – H2
10 04H30 06H00 ĐĂNG MP ATLANTIC 9.6 157.5 13,713 HL3.1 – F0 H2
11 23H3016/2 02H00 B OMARI 8.7 170 17,433 HL1.4 – HP2 H5
12 15H30 16H00 HƯNG AGIA EIRINI FORCE 11.6 189.99 31,236 HL3.1   –   F0 H5
13 11H30 12H00 HIẾUA JIN SUI 9,4 189,99 33,036 HM2.3  –   F0 H2
14 08H30 09H00 LINH WENDE 13.00 229 44,543 HM2.5 –  HM H5
15 19H00 21H00 CHÂU PORT ESTRELA 11,5 199.9 34,447 HN1.5  –  F0 X3 – TL – X3
16 19H30 23H00 THẮNGB PROGRESS 4,7 145 9,858 F0 – SN TP2.TP3  X2
17 20H30 23H00 TÙNGA OCEAN ENTERPRISE 9,0 199,90 36,336 HM1.2 – F0 H2 – TA – H2
18 15H30 18H30 TUẤT DONG HUA 9 5.15 135.1 7,175 F0 – CL1 HG.NM6 H5     –      H5
19 20H30 22H00 C KIÊNB YOSHIN 5.2 135 7,521 F0 – XMTL HG – NM6 H2 – TA – H5
20 20H30 21H30 LINH NORD BERING 11,7 199.98 34,778 F0 – HL1.1 H2 – TA.H2
21 19H30 21H30 TRƯỜNG AN HAI VINCENT 3,60 178,70 19,918 SN – F0 TP2.TP3.ST01 X2
22 20H30 23H00 NAM WEN DE 12.5 229 44,543 HM2.5 – F0 H2
23 20H30 21H00 THẾ THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0 H2
24 19H00 22H00 THẮNGA OCEAN GRACE 10.1 189.99 31,242 HN2.12 – HN1.3 X3 – TL – X3
25 20H30 23H30 THUẬN NEW GOLD 9.85 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUAN WANG HE XIE PORT EASTRELA JOSCO YANGZHOU ALPHA GALLANT ROSLYN