Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
02:28 – 3.7M
15:29 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
02:28 – 3.9M
14:43 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
03:11 – 4.3M
15:00 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 LINH ATHENA 6.0 199.98 34,028 F0 – HL3.1TL    H2.TA – H2
2 00H00 NAM WEN DE 12.5 229 44,543 F0 – HN1.8 NM8           TL – X3
3 00H00 TRƯỜNG AN HAI VINCENT 4.2 178.7 19,918 F0 – HG7.3                  H2
4 07H00 08H00 KIÊNA KIÊNB DONG CHENG 7 4.3 84.25 2,926 F0 – HL1.4 H2
5 07H00 08H00 THẠO CHANG LONG 4.4 139.69 8,979 F0 – CL4 HG.NM6 H2     –     X3
6 11H00 12H00 CỬU TRUONG MINH OCEAN 4.5 136.4 8,196 F0 – HL1.3 H5     H5
7 05H00 THANHB HAO HUNG 666 9.7 195 36,801 CL5 – F0 CL6.HL8.NM6 X2       H5
8 05H00 06H00 CHÂU STELLAR SYMPHONY 8.4 199.9 41,458 F0 – CL5 CL6.NM6.HL8 H5       X3
9 17H30 18H00 KHỨNG RUN FU 3 9.8 171.6 19,495 HP3 – F0 H2
10 14H00 THẾ HTK VENUS 6.3 90.72 2,551 HG7.2 – F0 H2          H5
11 22H00 23H30 QUYỀN OMARI 10.3 170 17,433 HP2 – F0 H6    –      TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
OCEAN GRACE JOSCO YANGZHOU ALPHA GALLANT WEN DE