Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR MINH – X2 :  0949868128
HON GAI TIDE TABLE
14:05 – 2.4M
20:37 – 2.1M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 2.5M
21:20 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 QUYỀN THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HM1.5 – HG         TR – H1
2 14H00 QUYỀN HOANG HAI ACE 7.3 88.26 2,771 XMTL – F0 H8 H8 – TR
3 19H30 20H00 PHÁI SƠN CHUETSU SPIRIT 7.11 199.90 39967 HM2.4 – CL6 CLUC – HL8 – CL6 H1             X2
4 17H00 TRƯỜNG THÀNH GOLDEN SUN 5.2 176.62 17075 CL7 – F0 CL6 – HL8 X2              TR
5 12H00 13H00 THẠO ĐỨC LONG TAN 168 3.5 92.00 2684 HM1.5 – XMHL CL6 TR              TL
6 02H00 03H00 CỬU KIÊN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM2.2 TR – TR
7 05H00 KIÊN CỬU THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HM1.5         TR
8 06H00 HẠNH TÙNGD NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H1 – TL
9 06H00 07H00 KHỨNG BAO SHENG 6.0 169.03 16,715 F0 – HM2.5 TL
10 06H00 08H00 C PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6 TL     –     TR
11 06H00 08H00 THANHB KHOÁI TIAN LI 6.0 187.5 27,198 SD – FN4 NM8 X2 – T2 – X2
12 09H00 HẠNH TÙNGD LONG TAN 03 3.8 91.94 2,999 F0 – HM1.4         TL – TL
13 06H00 08H30 TÙNGA CHUETSU SPIRIT 7.1 199.99 39,895 F0 – HM2.4 TL
14 12H00 CHÂU THÀNH BULK HONDURAS 6.0 189.99 32,309 HM2.1 – HP4         H1 – H1
15 23H00 THẮNGB ATN GLORY 9.9 150.52 14,436 HL2 – F0         H1
16 09H30 10H00 CHÂU THÀNH DARYA RAMA 6.5 199.92 35,035 HP4 – F0 H1 – H1
17 12H00 13H00 A DARYA RAMA 6.5 199.92 35,035 F0 – HM2.1 TR             H1
18 11H00 CHÂU THÀNH GOLDEN BRIDGE 7.5 176.82 19,717 HL3.2 – F0                   H1
19 12H00 14H00 NAM THERESA 7.2 156.7 15,228 F0 – HM1.1 TR             H1
20 19H30 21H00 HIỆU LONG TAN 03 3.8 91.94 2,999 HM1.4 – HG3 H1     –     TR
21 19H30 21H00 THẮNGB BAO SHENG 6.0 169.3 16,715 HM2.5 – HL3.6 H1 – H1
22 19H30 20H00 ĐÔNG BINH NGUYEN 568 7.0 90.98 2,996 HM1.2 – CL1 HG H1      –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN LI CHANG CHAN NAN HAI SHENG AN HAI