Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.3M
18:00 – 2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
04:07 – 2.7M – 16:00 – 2.1M
12:35 – 2.0M – 18:52 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 THẮNGA IOANNIS K 9.9 229 44,192 F0 – HM2.4 TL – TL
2 03H00 THẮNGA PETROLIMEX 18 9.9 175.90 25,400 F0 – HM1.3          TL
3 05H00 06H00 KIÊN MINH PHU 17 2.5 79.80 2,515 F0 – HM1.2 TR – H6 – TR
4 05H00 07H00 HIẾU VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 F0 – HM1.4 TR – H6 – TR
5 08H00 09H00 TÙNGA THOR INFINITY 11.9 189.90 30,303 F0 – HM2.2 H1 – H6 – H1
6 05H00 06H30 MƯỜI TÙNGD PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 HM2.2 – B12 P.CL6 TR     –     TL
7 06H30 BÌNH TIỄN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 H1     –    TR
8 20H00 21H00 TRƯỜNG THÀNH IOANNIS K 9.9 229.00 44,192 HM2.4 – CL7 CL6HT.HL8.Cluc H1     –     X3
9 12H00 THANHB THÀNH ANDROMACHE 6.5 229.00 44,028 CL7 – F0 CL6HT.HL8.Cluc X3     –     H1
10 05H00 06H00 TRƯỜNG VIET THUAN 30 – 02 8.5 178.70 19,918 HL1.1 – HL2 TR – TR
11 08H00 10H00 THẠO QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – HM1.5 H1
12 13H00 14H00 TUẤT TRUONG MINH STAR 3.5 118.83 6,649 F0 – HM2.1 H1
13 07H00 TRƯỜNG DARYA RAMA 6.5 199.92 35,035 HM2.1 – HL1.1         TR
14 05H00 06H00 ANH THERESA 7.5 156.70 15,228 HM2.1 – CL5 HG.NM6 TR     –     X3
15 16H00 17H00 B ANH PETROLIMEX 15 3.6 159.90 13468 C.TAU – F0 TP02 – H, AU19 X3 – H6 – H1
16 20H00 20H30 CỬU TÙNGD NHA BE 08 6.6 105.00 4432 HM1.1 – B12 P H1          TR
17 20H00 21H00 ĐĂNG VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 HM1.4 – HL H1
18 17H30 18H00 KHOÁI T&T GOLD 5.8 167.2 15,884 HL3.5 – F0 TL
19 22H30 23H00 HƯNG THANHA VIET THUAN STAR 10.5 181.5 24,953 HP2 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN LI CHANG CHANG NAN HAI SHENG AN HAI