Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : PHAM CUONG THAI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
12:03 – 3.8M
23:56 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 4.1M
23:21 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 TRƯỜNG HIẾU GLORIOUS HIBISCUS 10.25 210.00 49,097 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc  X2     H1
2 10H00 11H00 CHÂU LINH THANH THANH DAT 89 4.5 199.91 40,245 SN – C.TAU1 TP02.TP03.HA35  X5
3 07H00 09H00 HẠNH TÙNGD PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6  H1                  TL
4 07H00 07H30 THẮNGA NAM AAL PUSAN 9.5 193.9 23,930 HM1.1 – HP3  H1      H1
5 06H30 08H00 TÙNGA THANHA SSI VICTORY 6.5 189.99 32,987 SD – HN1.6  X5      T2        X2
6 08H30 TRƯỜNG HIẾU GOLDEN TRADER 11.1 189.93 32,726 HL3.1 – CL7 CL6.HL8.NM6             H1       H1
7 13H30 14H00 ANH MP ATLANTIC 9.2 157.5 13,713 HL3.6 – F0  H1
8 10H00 NAM NEW GOLD 9.75 167.2 15,884 HL3.1 – F0             H1       H1
9 02H30 03H00 CỬU ĐỨC TIEN QUANG 98 6.5 92.5 2,999 HM1.3 – CL1 HG  H1                  X2
10 17H30 18H00 PHÁI SƠN AAL PUSAN 9.7 193.9 23,930 HP3 – F0  H1
11 07H00 08H00 HIỆU THẾ BICH THANH 28 6.3 92 2,999 HM1.5 – CL6 HG  H1                  H1
12 13H30 14H00 THẮNGA KHỨNG NEW LONDON EAGLE 8.0 199.9 35,837 HL3.5 – HL3.1  H1
13 21H00 22H00 TRƯỜNG NAM PRETTY VICTORY 6.7 179.88 23,232 HM1.2 – HL3.5  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HƯNG PRETTY VICTORY 6.7 179.88 23,232 F0 – HM1.2              H6 H2 X3
2 14H30 16H00 MƯỜI TONG XING HAI 9.3 100.68 6,178 F0 – HM2.1  X3 H2 H6 H2 X3