Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCHTÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MANH HÀ C : 0987519025 ĐÀO VĂN KHIÊN-X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15 :00 – 3.3M
01:10-  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00- 3.7M
02:04 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:16 – 3.0M
03. 11  -0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 22H00 HAA STAR BIANCA 8.0 228.98 43,158 F0 – CL4 CLUC.NM6.CLHT H5           X1
2 00H00 TÙNGA FIRSTEC 9.2 175.17 30,157 CL4 – F0 CL6.CL8.NM6 X2     –     H5
3 11H30 13H00 HUNG DONG YUAN 14.5 289 88,594 F0 – HM2.4 CL6 H2 – TP – H2
4 09H00 10H00 THANH B ALPHA PRUDENCE 12.4 292 91.373 HM2.6   –   F0 H5
5 11H00 13H00 TRƯỜNG CEYLON PRINCESS 13,1 199.81 36,432 HN1.6  –   F0 X2 -TR.TP – H2
6 04H00 ĐỨC HIẾU B QUANG ANH GM 3,5 91.94 2,971 PVOIL  –   F0 HG X2     –    H2
7 03H00 04H30 KIÊN A KIÊN B DONG KUN 7 3,8 97.60 2,938 F0   –   HG7.1 H2    –    H5
8 03H00 06H00 TÙNG D JINDA 27 4.80 109.00 3,869 F0   –    HP4 H2
9 15H00 ĐÔNG KIÊN A ESENCE GRAND 2.50 109.99 6,005 ĐTHL – HG7.24 CL6 H5
10 14H30 15H30 TUẤT PRIME 4.40 145.00 9858 NSCO   –   F0 TP03.TP08 X1
11 12H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 5,6 159.90 13,468 B12   –    F0 P.CLUC X1     –   H2
12 11H30 12H00 THẠO NHA BE 06 6.60 107,48 4158 F0    –    B12 P H2              X2
13 06H00 CỬU LONG PHU 04 5.1 78,2 1,318 HM1.4  –   B12        H2- X1
14 03H00 04H00 HƯNG PETROLIMEX 16 9,7 183.22 29,188 F0   –   HM1.6 H2 -H2
15 11H00 12H00 ĐĂNG CỬU GRIT CEMENT III 8,7 145.00 10,508 XMTL  –  F0 HG.NM6 H2
16 10H00 HÀ A ANEMONA 8.10 199.90 39,895 CL6     –    F0 CLUC.CL8.NM6 X1    –     H5
17 22H0015/6 00H00 NAM CLIPPER APOLLONIA 10,08 179.9 20,809 HL3.1  –   F0 H5
18 09H00 10H00 KHOÁI PAIWAN WISDOM 7.78 175.5 19,825 HL3.7  –  F0 H5
19 03H00 03H30 CỬU KIÊNA MY FUTURE 4.7 123.7 5,715 HL1.3   –    F0 H2 – H2
20 20H30 TÙNG A FENG MAY 6.9 229 46,990 CL7 – F0 CLUC.NM6.CL6 H2     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUPERROYAL YAMTAI CAPE SEAGULL