Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:17 – 3.3M
03:59 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.6M
02:28 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
16:29 – 4.0M
03:15 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H0016-6 00H30 TIỄN KIÊN B MONTOK 5.2 111.29  7,504 F0 – XMTL HG.H8 H5     –    H8
2 06H30 THẠO ESSENCE GRAND 2.5 109.99 6,005 HG7.24 – F0 H2 – TP – H2
3 14H30 PHÁI KHOÁI C.UTOPIA 14.5 289 89,958 F0 – HM2.6 CL8         TP – H5
4 11H00 12H00 HÀ C KIÊN A ESSENCE GRAND 2.5 109.99 6,005 F0 – DTHL CL6 H5 – TP – H2
5 11H00 12H00 PHÁI KHOÁI NAVIOS SYMPHONY 13.8 292 91,373 F0 – HM2.3 H5 – TP
6 06H00 THẾ HIẾU B LONG PHU 04 3.5 78.2 1,318 B12 – HM1.4 X1
7 08H00 TUẤT KIÊN A NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X1 – TP – H2
8 06H30 09H00 LINH HƯNG PETROLIMEX 16 9.7 183.22 29,188 HM1.5 – B12 P.CLUC H2 – TP – X1
9 10H00 THẾ HIẾU B LONG PHU 04 3.5 78.2 1,318 HM1.4 – F0          TP – H2
10 11H00 14H30 TRƯỜNG GREAT COMFORT 13.21 199.9 36,429 F0 – HN1.8 H5 – TP.TR – X1
11 17H30 18H00 HÀ B CỬU LONG TAN 239 9.9 169.03 16,764 HP2 – F0 H2
12 17H30 21H00 SƠN OCEAN GRACE 8.8 189.99 31,242 F0 – HL3.3 H2             TP
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUPER ROYAL YAMTAI CAPE SEAGULL GREAT COMFORT