Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:11 – 2.8M
23:36 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
15:07 – 3.3M
00:24 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:06 – 2.6M
02. 37 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 THẮNG B VINASHIP DIAMOND 5.3 153.5 14,397 F0 – HL1.1         H2 – H2
2 08H30 10H00 TÙNG D KIÊN B QUANG ANH GM 5.7 91.04 2,971 F0 – PVOIL HG H2     –     X3
3 05H30 07H00 HẠNH CỬU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1     –     X3
4 05H30 06H30 ĐỨC LONG PHU 04 5.1 78.2 1,318 F0 – HM1.4 H1
5 07H00 HIỆU NHA BE 09 4.5 105.97 4,250 B12 – F0 P X3      –    H1
6 05H00 KIÊN A HIẾU B CONG THANH 09 2.6 79.98 2,558 CL5 – F0 X1     –     H1
7 12H00 13H00 THUẬN CỬU NEW GOLD 4.8 167.2 15,884 F0 – HL3.5 H1
8 05H30 06H00 THẮNG B LIAN YI DA 2 HAO 4.5 154.5 14,786 HL3.6 – F0 H1 – H1.H2
9 08H30 09H00 SƠN ALRAYAN 10.9 189.99 32,987 HL2 – F0 H2
10 16H00 16H30 HIẾU A OTHRYS 7.9 199.9 35,596 HL3.2 – F0 H2
11 22H00 TIỄN KIÊN A VINASHIP GOLD 8.5 136,4 8,216 HG7.3  – F0 H5
12 16H00 16H30 THUẬN GONDEN ATLANTIC 9,6 171.93 17,852 HL3.4  –   F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUPER ROYAL YAMTAI CEYLON PRINCESS CAPE SEAGULL