Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:25 – 2.3M
23:36 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 2.8M
06:13 – 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
11:17 – 2.1M
13. 43 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 09H00 THANH B ANEMONA 6.93 199.9 39,895 F0 – CL6 CL6.CL8.NM6 H5     –      X1
2 08H00 10H30 THẮNGA ALPHA PRUDENCE 13.8 292.0 91,373 F0 – HM2.6 H5
3 08H00 09H00 CỬU KIÊN B NHA BE 09 6.6 105.97 4,250  F0 – B12 P H5     –     X1
4 11H00 BÌNH KIEN A MASAGANA 6.0 128.6 8,627 CL1 – F0 NM6 .HG X1     –     H5
5 15H30 16H00 NAM HONG BO 6 10.8 189.99 33,042 HL3.3 – F0 H2
6 22H0013-6 00H00 THANH A SUPER ROYAL 6.0 189.94 29,989 F0 – HN1.3 X2 – TR – X2
7 21H00 23H00 KHOÁI SANTAVALENTINA 6.0 199,92 35,025 HN1.8  –    F0 X1 –    TR-    X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUPER ROYAL YAMTAI CEYLON PRINCESS CAPE SEAGULL SANTA VALENTINA