Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCHTÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNGB : 0358504214 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
22 :00 – 3.3M
10:00 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
00:25 – 2.7M
08:27 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 2.5M
13:43 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 LINH FEDERAL CLYDE 9.9 199.98 20,789 CL6 – F0 NM6.CL6.CL8 X2   –       H1
2 15H00 TRƯỜNG ĐĂNG RUBY 7.47 210.0 52,906 F0 – CL3 CLUC.NM6.CL6         H5 – X2
3 02H30 04H00 KIÊN A TRUNG LONG PHU 18 6.0 110.25 3,321 HL1.4 – B12 P H1     –    X2
4 04H00 TUẤT HÀ B NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X2 –  H1
5 02H30 05H00 THẾ HIẾU B CONG THANH 09 4.5 79.98 2,558 F0 – CL5 H1    –     X2
6 10H30 11H00 TRƯỜNG ĐĂNG KSL CHAOYANG 6.8 179.9 25,079 HP4 – F0 H5 – H5
7 03H00 05H30 ĐĂNG CỬU YAMTAI 5.5 169.0 16,721 F0 – HN1.5 X3 – TR – X3
8 06H00 HÀ B TUẤT CHARLENE 5.6 169.93 17,209 HL1.1 – HL1.4           H1
9 02H30 03H00 KHOÁI CLIPPER IRIS 9.0 199.9 36,353 HL3.5 – F0 H1
10 23H00 HƯNG AN CHANG 8.1 189.9 30,963 HM2.4 – F0         H5
11 20H00 21H00 MUOI CUU GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL NM6.HG H1 – H5 – H2
12 15H30 16H00 THANG A PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 HL3.1 – F0 H2   – H5 – H2
13 21H00 TUNG D HUNG LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P X1      H5
14 17H00 19H00 HÀ A CEYLON PRINCESS 11,6 199,81 36,432 HN1.3  –   HN1.6 X2  – TR-  X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CEYLON PRINCESS YAMTAI CAPE SEAGULL SANTA VALENTINA