Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0971567316 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
17:22 – 3.9M
05:48 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 4.3M
04:50 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:24 – 4.7M
05:15 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0015-6 01H00 KHOÁI KANG YU 8.5 188.5 29,342 F0 – HL3.1 TA – H2
2 04H00 10H00 KIÊN ĐỨC THAI BINH 38 5.7 92.5 2,999 F0 – CL1 HG H1     –     X1
3 21H00 NAM YIN LU 11.5 190 30,472 F0 – HP3         TA – H1
4 23H0015-6 00H30 SƠN AGRI BRIGHT 7.6 225 41,541 F0 – HM2.3 H2 – TA – H2
5 23H0015-6 00H30 THẠO ROYAL 89 3.5 90.98 2,999 F0 – HG3 H2     –     H1
6 04H00 09H00 BÌNH LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 F0 – B12 P.CL8 H1     –     X1
7 14H30 15H00 TRƯỜNG PHÁI STAR JANNI 13.87 291.97 93,186 HM2.6 – F0 H2
8 16H30 TRƯỜNG PHÁI STAR JANNI 13.87 291.97 93,186 F0 – HN1.7 NM8         TL – X1
9 02H00 KHOÁI PROSPERITY 102 8.8 178.04 26,094 HL3.5 – F0     H2-TA- H2
10 10H00 TÙNG D MƯỜI QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X1     H1
11 18H30 19H00 THẮNG B VTB ACE 7.0 158.5 15,354 HL3.4 – HL3.5 H1 – H1
12 21H30 HIỆU THẠO TROPICAL SENTOSA 8.3 119.93 9,943 CL5 – F0 HG.CL8 X1     –     H1
13 18H30 21H00 QUYỀN THẾ HAI PHAT 26 2.5 94.99 2,858 F0 – HG H1     –     H2
14 18H30 19H00 NAM AGRI BRIGHT 7.6 225 41,541 HM2.3 – F0 H1 – TA
15 18H30 19H30 TUẤT THẮNG B PHUONG NAM 98 2.8 79.98 2,772 F0 – HG H1     –     H2
16 20H00 NAM TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – HM         TA
17 20H00 21H00 ĐÔNG VIET TRUNG 135 3.2 95.1 2,917 HL1.2 – F0 H8 H8     –    H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INCE BEYLERBEYI STAR JANNI PACIFIC SARAH