Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:23 – 3.7M
04:58 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 4.1M
03:35 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.5M
04:09 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 HÀ A MYRTO 7.0 228.99 43,012 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL X1           H1
2 12H00 14H00 HÀ C TIỄN TROPICAL SENTOSA 5.8 119.93 9,943 F0 – CL5 NM6.HG H1   TA   X1
3 11H30 12H30 HƯNG W-RAPTOR 4.5 225 41,115 CTAU1HL – NEONOSCO TP2.TP3.ST01 X3
4 11H30 13H00 CHÂU PRABHU LAL 4.4 189.99 30,057 SN – CTAU 1HL TP2.TP3.ST01 X3
5 16H00 HƯNG W-RAPTOR 4.5 225 41,115 NEONOSCO – SN TP2.TP3.ST01                X3
6 14H00 TÙNG A SHUNTONG 7.3 229 44,112 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL X1           H1
7 12H00 13H00 TÙNG D ĐỨC QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H1           X1
8 11H30 ĐÔNG PHC MARITIME 6.9 100.64 6,181 CL1 – F0 HG X3           H1
9 13H00 CỬU NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B125000 – F0 P X1           H1
10 21H00 ĐĂNG QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B1240.000 – F0 P.Cluc X3           H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INCE BEYLERBEYI PACIFIC SARAH