Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN ĐỨC : 0978918007 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:02 – 3.7M
02:30 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.3M
03:01 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:27 – 3.4M
04:14 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H15 14H00 PHÁI HIẾU A STAR JANNI 14.5 291.97 93,186 F0 – HM2.6 NM8 TA     –     TP
2 10H30 12H00 HƯNG HAI PHUONG 87 3.65 179.99 20,767 SN – C.TAU2 TP2.TP3.ST01 X1
3 10H30 11H30 ANH HẠNH DONG BAC 22-11 3.6 146.28 11,976 C.TAU2 – NEONOSCO TP2.HA19 X1
4 15H00 ANH HẠNH DONG BAC 22-11 3.6 146.28 11,976 NEONOSCO – SN TP2.HA19                 X1
5 15H00 16H00 THẮNG A SAGA VIKING 5.0 199.2 29,867 CTAU – F0 TP2.ST01 X1 – TA – H2
6 12H15 14H30 THANH B INCE BEYLERBEYI 13.0 199.98 34,795 F0 – HN1.6 TA – TL
7 20H30 THANH B MARAN MERCHANT 10.8 292 90,104 HN1.7 – F0 CL8         TL – X1
8 12H15 14H00 TRƯỜNG PAUL OLDENDORFF 12.0 254 64,769 HM2.6 – F0 TA     –     TP
9 10H30 12H00 CHÂU VOSCO UNITY 12.35 189.9 29,963 HN1.3 – F0 X3 – TL
10 12H15 13H30 KIÊN THẾ LENA + KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 HM2.6 – F0 KIEV + NM8 TA     –     TP
11 17H00 HIỆU TUẤT NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 HL1.4 – B12 P        H2 – H1
12 15H00 TUẤT HIỆU LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P.CL6 H1 – H2
13 12H15 15H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc TA     –     H1
14 14H00 CHÂU PACIFIC SARAH 11.6 291.5 94,970 HN2.6 – HN1.8         TL – X3
15 21H30 TUẤT TRUNG THANG 66 3.0 109.98 4,380 HG – XMTL HG H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INCE BEYLERBEYI MARNMERCHANT PACIFIC SARAH