Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀB : 0961687555 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:22 – 4.0M
06:41 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 4.3M
06:16 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:16 – 4.6M
06:18 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 HIẾU A TOP FORTUNE 6.0 199.99 34,590 F0 – HL3.4 H2 – TA – H2
2 01H00 02H30 THANH B STRELITZIA 7.9 209.99 49,854 F0 – CL5MF HL8.CL8.CL6 H2 – TA – X1
3 07H00 HÀ C TIỄN LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – F0 P.CL6 X3 – H1
4 07H30 08H00 CỬU NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H1     –     X1
5 CANCEL 10H00 HÀ A PACIFIC TALISMAN 6.8 199.9 34,654 F0 – CL7 HL8.CL6.CL8
6 CANCEL 16H00 THẮNG A SƠN ANTA 4.5 189.9 27,306 F0 – SN ST1.TP3 X3
7 01H00 05H00 THUẬN ATN GLORY 5.0 150.52 14,436 F0 – HP2 H2  – TA – H2
8 10H00 HÀ C TIỄN MINH TRUONG 18 3.2 91.94 2,999 F0 – HG          TA – H1
9 13H30 15H00 TÙNG A KHOÁI PACIFIC TALISMAN 6.8 199.9 34,654 F0 – CL7 HL8.CL6.CL8 H2 – TA – X1
10 20H00 HƯNG NAM PRINCESS SUIHA 11.5 199.96 41,281 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X1 – TA
11 18H00 19H00 BÌNH MINH KHANH 888 3.65 106 4,295 F0 – XMHL CL8 H1     –     H2
12 18H30 THẠO ĐỨC DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM8 H2     –     H1
13 23H00 HIỆU TRUNG THANG 66 7.7 109.98 4,380 XMTL – F0 HG H2     –     H1
14 23H00 HƯNG TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 HM2.2 – CL6 CL6.HL8.Cluc          TA – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INCE BEYLERBEYI STAR JANNI PACIFIC SARAH