Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.7M
08:21 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:13 – 3.9M
08:08 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 THANG A WORLD CREST 6.5 199.9 34,876 F0 – HL2  H1     H6     H1
2 16H00 17H00 KHUNG TUNG D PHC DYNAMIC 3.2 100.74 5,002 F0 – HM1.4  H2
3 13H00 14H00 SON VINASHIP PEARL 5.6 157.26 14,602 F0 – HL3.6  H1
4 09H30 10H30 QUYEN HIỆU YOU SHEN 9 6.2 115.75 6,111 F0 – B12 P.NM6  H2     H6     H2
5 06H00 HIỆU THẾ ROYAL 88 3.8 90.98 2,999 CL5 – HG7.1 HG  X2               H2
6 04H00 05H00 DONG JC FUTURE 5.5 123.7 5,715 F0 – CL5HL HG.CL8  H1     H6     X3
7 04H00 06H00 HA C KIÊN V GALAXY 5.18 79.5 1,993 F0 – CL5TL  H1     H6     X3
8 14H30 THANH B MUOI OCEAN BARI-STAR 6.65 179.97 23,264 CL7 – F0 HL8.CL6  X3               H1
9 21H00 22H00 CUU ZIRCON 3.5 111.98 5,308 F0 – HM1.5  H2     H6     H2
10 17H30 19H00 PHAI HA B ULTRALAZ 6.6 199.9 35,613 HN1.4 – F0  X5  T2.H6   H1
11 21H00 23H00 HIẾU KIEN INLACO ACCORD 9.6 153.5 14,397 F0 – CL2 NM6.CL  H2      H6     X5
12 20H00 THAO THE MINH PHU 17 3.5 79.8 2,515 HG – XMTL  H2               H1
13 18H00 19H00 THUAN TUNG D PHC DYNAMIC 3.2 100.74 5,002 HM1.4 – HG7.2  H1               H2