Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0904135306 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MÌNH TÙNG : 0965427068 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
21:26 – 3.5M
09:00 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
22:08 – 3.6M
08:48 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 MUOI YOU SHEN 9 5.3 115.75 6,111 B12 – F0 P.NM6  H2 – H6 – H1
2 02H30 03H30 THANHA PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  H1 – H6 – H2
3 02H30 04H00 TRUONG ANH SPAR GEMINI 7.5 190.00 32,474 F0 – CL7 HL8.CL6  H1 – H6 – X3
4 04H00 05H00 KHUNG PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HL1.5 – F0  H2
5 09H30 11H00 LINH MUOI VINASHIP SEA 9.9 169.03 18,108 HL3.5 – F0  H1
6 09H30 11H00 DONG HIỆU NHA BE 10 6.9 108.00 4,760 F0 – B125000 P  H1     –     H2
7 04H00 04H30 HAA TAN BINH 256 9.6 176.63 17,679 HL3.1 – F0  H2
8 09H30 11H00 THANHB SIIRT 8.8 194.55 35,812 HP3 – F0  H1
9 09H30 10H00 QUYEN ZIRCON 3.5 111.98 5,308 HM1.5 – HG7.1  H1     –     H2
10 16H30 18H00 HUNG SEA ALICE 11.8 185.74 26044 HN2.4 – FO X3 – T2TA – H6
11 17H30 19H00 THANG A KHUNG TS ECHO 10.2 182.30 24124 HP2 – FO TA              H6
12 21H00 22H30 HA C LAN HA 4.2 136.40 8216 FO – HL1.2 TL
13 14H00 CUU THANH HUNG 68 7.8 105.73 4877 HG7.3 – HL1.5  H2
14 18H00 THAO DUC ROYAL 88 6.8 90.98 2,999 HG7.1 – F0  H2    TA    H6
15 21H00 23H00 TRUONG THUAN GLOBE ELECTRA 7.65 229.0 43,834 F0 – CL3 CLUC.NM6.CLHT  TL             X3
16 19H00 HIỆU THE MINH PHU 17 7.0 79.8 2,515 XMTL – HG  H1