Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.9M
07:39 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:22 – 4.2M
07:24 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 THANG A MUOI TS ECHO 7.5 182 24,124 F0 – HP2  H1     H6     H1
2 07H00 08H00 HANH HIỆU SEA FOREST 5.5 110.67 7,436 F0 – CL1 HG.NM6  H1     H6     X2
3 20H00 PHAI THANG B OKINAWA 7.0 224.9 42,747 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT  X2     H6     H1
4 07H00 09H00 HA B KHUNG HONG LI 9.0 169.51 15,932 HL2 – F0  H1    H6      H1
5 08H00 THANH B ANH SM ROBERTS BANK 7.0 229 43,989 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT  X2     H6     H1
6 10H00 HA C TUNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 H2
7 20H30 22H00 CHAU SHUN CHANG 14.9 229.2 50,697 F0 – HM2.6  H1     H6     H1
8 12H30 14H00 HA A STAR FIGHTER 11.9 199.98 34,777 F0 – HL3.3  H1     H6     H1
9 16H00 HUNG HA B INDONESIA EXPRESS 10.9 215.4 57,934 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2     H6     H2
10 13H30 15H00 TRUONG DA SHUN 7.6 229 43,990 HN1.5 – F0 NM8  X2  T2  H6  H2
11 14H00 BINH TUNG D AMP DIAMOND 5.3 112.21 6,980 CL5 – F0 HG.H8  H8     H6     H1
12 12H30 13H30 HIỆU DUC MINH PHU 17 3.5 79.8 2,515 F0 – HG H1     H6      H2
13 21H00 22H00 HUNG KHOAI TIAN SHENG 26 12.75 225 38,864 HN2.5 – F0 NM8 X2    T2.H6  H2
14 19H30 MUOI KIEN THANH HUNG 68 7.8 105.73 4,877 XMTL – HG H8  H8               H2
15 20H30 21H00 CUU TUNG D PATRIOT SW 4.26 127.82 7,271 HL1.1 – F0  H1     H6     H1